Mihăilescu și Simoiu de la Direcția Silvică, conflict de interese în consiliul local, sub privirile îngăduitoare ale secretarului Didoiu. Alți aleși, în incompatibilitate

0
4927

Pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local Râmnicu Vâlcea de luni, 27 martie, primarul Mircia Gutău a introdus un proiect de hotărâre (punctul 7) privind modalitatea de valorificare a masei lemnoase recoltate de pe teritoriul administrativ al municipiului reședință de județ. La baza referatului de aprobare a proiectului a stat, conform documentației atașate, o adresă de răspuns din partea RNP – Direcția Silvică Vâlcea, semnată și de contabilul șef al Ocolului Silvic Râmnicu Vâlcea, Cristian Simoiu, care îndeplinește totodată și calitatea de ales local.

Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 21 de voturi pentru și o abținere (viceprimarul Andrei Gheorghiu), lucru care se poate verifica și consultând înregistrarea video a ședinței transmise live online pe pagina de Facebook a primăriei. Adică și cu votul lui Cristian Simoiu, precum și cu cel al lui George Mihăilescu, tot consilier local, nimeni altul decât șeful Direcției Silvice Vâlcea (Conducere (rosilva.ro)).

APV înseamnă act de punere în valoare. Conform prevederilor Codului Administrativ, în formă actualizată, anumiți consilieri locali se află în stare de incompatibilitate, nesuspendându-se de funcțiile deținute la alte unități la începerea mandatelor de aleși locali, explicit, din momentul în care au depus jurămintele în plen. Funcția de contabil-șef este asociată unei funcții de conducere. Pe cale de consecință, ei atrag și secretarul UAT în culpă, pentru neîndeplinirea obligațiilor din fișa postului. În această situație se află și Maria Bobeanu, director de îngrijiri medicale la SJU Vâlcea la momentul respectiv, precum și Valeriu Amza (SGA, respectiv CET), respectiv Remus Grigorescu (Biblioteca Județeană), dar și Alin Manda (USR, Asociația de proprietari Ansamblul rezidențial – și la el chiar posibil conflict de interese). În cazurile Simoiu și Mihăilescu de luni, atragem atenția că poate fi vorba și despre conflict de interese penal.

Potrivit Codului Administrativ, articolele 225, 226 și 227, în cazul consilierilor locali și județeni, funcția lor e incompatibilă cu: (…) • Funcția de președinte, vice-președinte, director general, director, manager, asociat, administrator membru al consiliului de administrație sau cenzor la regiile autonome și societățile comerciale din subordinea consiliului județean respectiv, sau în cele de interes național care au sediul în unitatea administrativ teritorială. Sunt exceptate de la această regulă reprezentanții în adunarea generală a acționarilor (AGA) în societăți comerciale, membri în consiliile de administrație ale unităților de învățământ de stat sau confesionale și ale spitalelor publice locale și reprezentarea în alte instituții publice din subordinea consiliului local sau județean sau la care acestea dețin participație (aceste activități exceptate se pot desfășura, dar nu vor fi retribuite). (…) • Funcția de reprezentant al statului la o societate comercială cu sediul în unitatea administrativ teritorială respectivă.

Pentru a-și rezolva situația de incompatibilitate, consilierul local trebuie să renunțe la funcția deținută incompatibilă cu calitatea de consilier local în 15 zile. Dacă nu o face, prefectul emite un ordin prin care constată încetarea de drept a mandatului de ales local, la propunerea secretarului UAT, care poate fi sesizat de orice persoană. Ordinul prefectului poate fi atacat la instanța de contencios administrativ competentă. Prefectul va valida în acest caz mandatul unui supleant.

Dacă consilierul local este într-o situație de incompatibilitate prin faptul că firma în conducerea căreia participă încheie contracte cu instituții la nivel local, mandatul încetează de la data încheierii contractelor, în mod similar, prin ordin de prefect care poate fi contestat în contencios administrativ. În cazul consilierilor cu contract individual de muncă în aparatul propriu al consiliului local sau la regiile autonome sub autoritatea consiliului sau la societățile înființate de consiliul local, încălcarea regimului incompatibilităților atrage încetarea de drept a raporturilor de muncă. Acest lucru se face prin ordin sau dispoziție a conducătorilor autorităților publice sau ai agenților economici respectivi.

Codul Administrativ, Art. 228. – Situaţii de conflict de interese

(1) Alesul local este în conflict de interese în situaţia în care trebuie să emită un act administrativ sau să participe la emiterea ori adoptarea unui act administrativ sau să încheie ori să participe la încheierea unui act juridic şi are un interes personal de natură patrimonială.
(2) Alesul local aflat în situaţie de conflict de interese în condiţiile alin. (1) are obligaţia să se abţină de la emiterea sau participarea la emiterea ori adoptarea actului administrativ, de la încheierea sau participarea la încheierea actului juridic respectiv, care ar putea produce un folos material
pentru sine sau pentru:

a) soţ, soţie sau rude ori afini până la gradul al II-lea inclusiv;
b) orice persoană fizică sau juridică faţă de care alesul local are calitatea de debitor al unei obligaţii;
c) o societate la care deţine calitatea de asociat unic ori funcţia de administrator sau de la care obţine venituri;
d) o altă autoritate din care face parte;
e) orice persoană fizică sau juridică, alta decât autoritatea din care face parte, care a făcut o plată către acesta sau a efectuat orice fel de cheltuieli ale acestuia;
f) asociaţie sau fundaţie din care face parte.
(3) În exercitarea funcţiei consilierul local şi judeţean aflat în situaţia prevăzută la alin.(1) are obligaţia să anunţe la începutul şedinţei consiliului local, respectiv a consiliului judeţean, interesul personal pe care îl are la adoptarea hotărârii respective, anunţ care se consemnează în mod obligatoriu în procesul-verbal al şedinţei.
(4) Ulterior anunţării interesului personal, consilierul local sau judeţean nu mai este luat în calcul pentru cvorumul necesar adoptării hotărârii consiliului cu privire la care acesta şi-a anunţat interesul şi nu are drept de vot la adoptarea acestei hotărâri.
(5) Actele administrative emise ori adoptate sau actele juridice încheiate cu încălcarea prevederilor alin. (1) şi (2) sunt lovite de nulitate absolută în situaţia în care votul alesului local a contribuit decisiv la adoptarea actului juridic. Nulitatea este constatată în condiţiile legii privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice.
(6) Persoana care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim ca urmare a existenţei unui conflict de interese se poate
adresa instanţei de judecată competente, potrivit legii, în funcţie de natura actului emis, adoptat sau încheiat, după caz.

Ședința CL Râmnicu Vâlcea din 27 martie 2023

(7) Facebook

LĂSAȚI UN MESAJ